Politikker

[ezcol_1half]

1. Samfundsansvar og bæredygtighed

Lundis tager et aktivt virksomhedsansvar i det samfund, som vi selv er en del af – og vi medvirker til en bæredygtig udvikling, således at vores efter- kommere også får tilsvarende udfoldelsesmulig- heder. Vi ønsker at fremtræde og handle etisk korrekt på en ansvarlig og gennemskuelig måde – og vi arbejder også for at påvirke vores interessenter i samme retning.

Lundis ser verden – og sin egen rådgivning – i et helhedsperspektiv. Det påvirker vores forretnings- processer og vores værdier. Også på denne måde tænker vi ansvarlighed og bæredygtighed ind i vores hverdag og vores visioner.

2. Medarbejdere og menneskesyn

Lundis har respekt for det enkelte individ – uanset hudfarve, religion eller andet tilhørsforhold. Vores værdier efterlever det internationale samfunds forventninger til menneskerettigheder, demokrati, ytringsfrihed og foreningsfrihed m.v. Hos Lundis arbejder det enkelte individ med den grad af frihed under ansvar, som arbejdets karakter og den enkeltes kompetencer tilsiger.

3. Kunder, samarbejdspartnere og underleverandører

Lundis indgår i en åben og gennemsigtig dialog med vores væsentlige interessenter. Vi involverer disse interessenter i den løbende forbedring af vores forretningsgange og tager hensyn til deres syns- punkter i vores beslutningsprocesser.

Lundis stiller høje krav til egen troværdighed og ansvarlighed. Vi inspirerer gennem dialog til samme standard, som vi selv følger, hos underleverandører, samarbejdspartnere og kunder.

4. Forbedringer og innovation

Lundis er en vidensvirksomhed, og det er derfor væsentligt for os at sikre, at vores samlede videns- kapital er tilstrækkelig. Vores medarbejdere skal have den fornødne viden indenfor faglige emner, projektledelse og kommunikation og salg til at møde vores kunders behov. Denne viden danner fundament for de innovative processer, som

Lundis indgår i sammen med vore kunder og øvrige samarbejdspartnere. Lundis er en netværksvirksomhed, der til stadighed afsøger muligheden for samarbejde med andre vidensvirksomheder med gensidig udvikling og innovation for øje. Vi er forpligtet til at gennemføre løbende forbedringer.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

5. Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Lundis arbejder for øget trivsel hos vores kunder gennem rådgivning om forbedring indenfor arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed. På samme måde ønsker vi at sørge for egne medarbejderes trivsel gennem sikre og sunde arbejdspladser.

Lundis forpligter sig til at overholde al relevant lovgivning og myndighedskrav på arbejdsmiljø- området, og tilstræber forebyggelse og løbende forbedringer. Vi vil desuden være åbne og fleksible for individuelle behov i forhold til ansættelse (rummelighed) og fastholdelse af vore medarbejdere på arbejdsmarkedet.

6. Energi, klima og eksternt miljø

Lundis egen adfærd og holdninger spiller en rolle i forhold til både det lokale og det globale klima og miljø. Derfor tænker vi miljø og bæredygtighed ind i planlægning og udførelse af rådgivning.

Energibesparelser og den medfølgende klimagevinst er en principiel sag for os og kommer til udtryk i de valg Lundis foretager i den generelle for- retningsdrift. Vores største mulighed for positivt at medvirke til et bæredygtigt klima og miljø ligger i rådgivningen til vores kunder.

Vi tilstræber derfor at anvise klimaoptimerede løsninger i den enkelte opgave – og vi ønsker at oplyse vore kunder om forskellige løsnings- muligheders klima- og miljøeffekt, hvor det er muligt og relevant.

7. Rådgivning og løsninger

Integritet, etik og ansvarlighed er naturlige over- vejelser i vores rådgivning og anvisning af konkrete løsninger. Vi giver vores kunder korrekte og uvildige informationer, der sikrer at de kan foretage valg af løsninger på et reelt grundlag.

Vores rådgivning vil være baseret på faglighed, objektivitet og upartiskhed. Vi vil ikke lade os påvirke af eller selv indgå i korruption eller korruptions- lignende adfærd.

8. Legale bestemmelser og andre krav

Lundis vil til enhver tid overholde de love og krav der er knyttet til vores virke som virksomhed, personer og rådgivere. Vores rådgivning tilgodeser altid kundernes interesser uden at gå på akkord med lovgivning eller vore egne værdier. Lundis har tavshedspligt i forhold til de forretningsmæssige eller personlige oplysninger, som vi får i arbejdet for vore kunder.[/ezcol_1half_end]